Geen bankrekening voor Curaçaose E-gaming exploitanten

Hoe verloopt het toezicht op deze duizenden financiële dienstverleners?

Willemstad –  De 2e seminar met als thema ‘Masterlicenties & Sublicenties 1.0’​, zit er ook op.
Tijdens dit seminar kwamen vooral de juridische aspecten van dit fenomeen aan de orde en werden door de gastsprekers toegelicht. Uit de daaruit voortvloeiende discussie kwam ook het aspect toezicht op de onderhavige financiële dienstverlening aan de orde, wat weer verontwaardigde reacties opriep.

Samenvatting gastsprekers

Mr. Rogier van den Heuvel, advocaat bij Partner bij advocatenkantoor Van Eps, gaf tijdens zijn presentatie een uitleg over de civielrechtelijke (on)afdwingbaarheid van vorderingen uit spel en weddenschap. Kortom de conflicten die kunnen ontstaan tussen casinospeler en de -exploitant.
Tussen de spelers via de online casino’s zijn er ook een aantal, die proberen de casino-exploitant op te lichten, waarbij Van Eps het dan weer opneemt voor de exploitant. Ook deze excessen lenen zich voor Opsporing & Rechtshandhaving online E-gaming. Verder kunnen deze oplichters zich als zodanig schuldig maken aan witwassen en/of financiering van terrorisme, waarop Comtado Carib met name op is gefocust.

Nardy Cramm gaf als spreekster uitgebreide toelichting op het door de jaren heen toepaste beleid ‘masterlicenties’ en ‘sublicenties’. Op grond van het juridisch kader daar omheen en een aantal nog vrij recent uitgebrachte jurisprudentie kon zij aantonen dat deze wijze van vergunningverlening geen rechtsgeldige grondslag geeft. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de duizenden online casino-exploitanten, aan wie een zogenoemde sublicentie is verstrekt, onrechtmatig hun diensten hebben aangeboden en dat nog steeds doen.

kwaliteit toezicht op online casino-exploitanten

Volgens internationale regelgeving, maar ook vastgelegd in de Landsverordening van  Curaçao, dient elke ondernemer dat zich op Curaçao gevestigd heeft, zijn financiële transacties doen laten uitvoeren door een op Curaçao gevestigde bank.
Vanwege het risico willen de banken op Curaçao geen relatie aangaan met online casino-exploitanten.
In plaats daarvan voeren de casino-exploitanten hun transacties uit via zogenoemde payment services providers (PSP). Zeg maar een intermediair tussen de speler en de bank van de exploitant of misschien wel weer een andere provider die daartussen zit. De buitengaatse casino-exploitant drijft zijn onderneming onder de vleugels van een op Curaçao gevestigde trustkantoor en geeft daarmee zich op Curaçao gevestigd te hebben. Het betreffende trustkantoor voert haar transacties uit via- en onder controle van een op Curaçao gevestigde bank. Echter de transacties, die door de online casino-exploitanten via de PSP worden uitgevoerd, verlopen niet via de bank van het trustkantoor. En daar zit dus met name de crux v.w.b. het toezicht- en handhavingsbeleid. De online casino-exploitant, waarvan de oorspronkelijke eigenaar zich in het buitenland bevindt en geen kansspelvergunning heeft, opereert met zijn onderneming onder de vleugels van een trustkantoor, die daarvoor tegen betaling het zogenoemde gebruikersrecht heeft afgegeven. Dat gebruikersrecht heeft dan betrekking op de zo in de praktijk genoemde ‘masterlicentie’ dat aan maar slechts vijf ondernemingen op Curaçao is afgegeven. Zo’n masterlicentiehouder brengt al haar klanten, aan wie zij tegen betaling een zogenoemd gebruikersrecht (van de masterlicentie) heeft verstrekt, als ondernemer onder een trustkantoor. Omdat de online casino-exploitant op het adres (zeg maar de brievenbus) van het trustkantoor is gevestigd, geeft dat juridisch gezien de legitimiteit aan de casino-exploitant dat hij zich volgens wettelijk voorschrift als zodanig op Curaçao is gevestigd. Echter verhult de exploitant zijn financiële dienstverlening achter de schermen van het trustkantoor waar hij is ondergebracht.
Het trustkantoor is vanwege haar financiële transactiebeleid verantwoording schuldig aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Echter verlopen de financiële transacties van de online casino-exploitanten niet via de bankrekening van het trustkantoor, maar via de PSP’s. Nu volgt de terechte vraag: Wie houdt er toezicht op de vele miljarden financiële transacties, die via de PSP’s  van de vele duizenden online casino-exploitanten, gevestigd via de trustkantoren op Curaçao, plaatsvinden.
Er zijn trustkantoren, helaas niet aanwezig op het seminar, die beweren daar zelf een intelligent systeem te hebben ontworpen om misstanden te detecteren. De legitieme vraag blijft dan over: Hoe kan de trustsector aantonen, dat zij het toezicht op de vele miljarden financiële transacties, die via de duizenden op Curaçao gevestigde online casino-exploitanten plaatsvinden, op objectieve wijze wordt uitgevoerd. Feiten zijn dat de online casino-exploitant zijn financiële diensten verleent via de digitale infrastructuur op Curaçao en dat hij als zodanig kan worden aangemerkt als dienstverlener, krachtens artikel 1 sub a en b onder 11° van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en op grond van artikel 2 van diezelfde verordening verplicht is om ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme een cliëntenonderzoek te verrichten. Uit artikel 11 lid onder c van laatstgenoemde verordening kan worden afgeleid dat de Gaming Control Board (GCB) belast is met het Toezicht op de uitvoering van de verplichtingen, die de online casino-exploitanten jegens deze verordening hebben.
Deze feiten op een rij werpen onmiddellijk de volgende drie belangrijke vragen op:

 1. Waar haalt de GCB haar capaciteit vandaan om objectief Toezicht te verrichten op de financiële dienstverlening van die duizenden online casino-exploitanten?
 2. Op welke wijze kan de GCB de financiële dienstverlening van de buitengaatse online casino-exploitanten objectief verifiëren, terwijl de financiële geldstromen daarvan niet via een op Curaçao gevestigde bank verlopen?
 3. Hoe verhoudt zich het aantal gemelde ongebruikelijke transacties bij de FIU Curaçao, op grond van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, tot het totale pakket aan financiële transacties, dat door de duizenden op Curaçao gevestigde online casino-exploitanten worden uitgevoerd?

Wanneer op deze vragen een eerlijk antwoord wordt gegeven, dan kan men zich voorstellen dat de Caribbean Financial Action Taskforce volgend jaar juni bij haar evaluatie op de 40 aanbevelingspunten ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme op Curaçao, nog  een aantal lastige hobbels zal tegen gaan komen.

Vooruitlopend op deze evaluatie zijn er nu al signalen van kleine ondernemers op Curaçao bekend, die geen internationale transacties kunnen uitvoeren, omdat de corresponding banken in het buitenland de transactie niet doorlaat, vanwege het risico dat de (kleine) ondernemer gevestigd is op Curaçao.

3e seminar: Trustkantoren, Vergunninghouders & Case study 1.0​

Dit is het thema van de 3e seminar van Comtado Carib, dat op dinsdag mei 2023 van 14:00 – 17:00 uur wederom in de aula van de Universiteit op Curaçao gehouden zal gaan worden.
Dat belooft weer een zeer interessant seminar te worden met als gastspreker drs. mr. Arend de Winter, advocaat & curator, De Winter Law. Hij zal uitleg geven over de volgende actuele onderwerpen:

 • Faillissementen diverse online casino’s
 • Legitimiteit vergunningsstelsel
 • Bestuursverantwoordelijkheid trustkantoren
 • Case study Stacktrace N.V. (lockpoker.com)

Na een korte pauze zullen twee bekende onderzoeksjournalisten van Follow The Money in beeld komen en uitleg geven over hun onderzoek binnen online gokwereld. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • IT-infrastructuur van de online casinospelen en sportsbetting
 • Data journalistiek OSINT-onderzoek op vennootschappen en UBO’s
 • Case study 1xCorp N.V. (1xbet.com)
 • Oekraïense sancties
 • Reputatie van Nederland

Kortom, de 3e seminar zal opnieuw een leerzaam en verhelderend licht geven op de on de online gokwereld op Curaçao.

Extra seminar ingepland speciaal voor toezichthouders en onderzoekers

Het Offshore Kenniscentrum organiseert in samenwerking met Comtado Carib een uniek seminar over waar en hoe je relevante informatie kan krijgen uit open bronnen. Uiteraard verschilt dat per land maar de grote lijnen zijn vaak hetzelfde. Als voorbeeld zal de situatie in Malta worden besproken. Onder andere wordt besproken hoe en welke documenten u kunt krijgen bij de Companies House in Malta. Dit seminar dient als aanvulling op de 6-daagse trainingsserie van zes seminars ‘Opsporing & Rechtshandhaving E-gaming, georganiseerd door Comtado Carib.

Na deze training bent u in staat om zelfstandig een open bronnenonderzoek te doen en de relevante informatie te begrijpen. Hierdoor bent u ook in staat om betere vragen te stellen aan uw cliënt.
Zet alvast in uw agenda: donderdag 25 mei 20:23 van 14:00 – 16:00 uur, locatie Universiteit van Curaçao, Jan Noorduynweg 111.

Scroll to Top